Diz - Portrait of a Greyhound 4 van Stella Veldkamp