Algemene Voorwaarden ArtOlive voor kunstuitleen en -verkoop.

1 januari 2019

Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ArtOlive of ArtOlive.com: ArtOlive; Cliënt: de (potentiële) Cliënt van zaken en/ of diensten van ArtOlive, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn; Kunstaanbieder: Een ieder die kunst voor uitleen en/ of verkoop aanbiedt bij ArtOlive. Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 2.5. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle uitleen en verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door ArtOlive aan de Cliënt, kunstwerken uitgeleend en/ of verkocht worden.
1.3 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. ArtOlive en de Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten
2.1 Al hetgeen ArtOlive aan mogelijkheden biedt tot leen en/of koop van werken, is een uitnodiging aan de Cliënt tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de Cliënt een aanbod heeft gedaan en ArtOlive dat heeft aanvaard.
2.2 ArtOlive is in het geval van verkoop slechts bemiddelaar bij de verkoop van kunstwerken en is dus niet de aanbieder van het kunstwerk. In het geval van verkoop gaat het dus ook om een overeenkomst tussen de Cliënt en de Kunstaanbieder.
2.3 In het geval van uitleen is ArtOlive de partij met wie de overeenkomst zal worden aangegaan.
2.4 De overeenkomst tussen ArtOlive of de Kunstaanbieder en de Cliënt komt tot stand doordat de Cliënt een bestelling heeft geplaatst en de Cliënt hierop per e-mail of op het postadres een orderbevestiging van ArtOlive met de details van de bestelling. Bestellen kan telefonisch, per fax of op de website van ArtOlive middels het volledig correct invullen van het bestelformulier.
2.5 In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
· De naam van het kunstwerk
· De naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft
· Of het uitleen of verkoop betreft
· De prijs c.q. het uitleentarief
· Het e-mail adres en/ of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order
2.6 De overeenkomst bevat alle tussen de Cliënt en ArtOlive gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/ of afspraken tussen de Cliënt en ArtOlive.
2.7 De administratie van ArtOlive geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Cliënt aan ArtOlive verstrekt opdrachten en gedane betalingen en van door ArtOlive verrichte leveringen. ArtOlive erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de Cliënt dit eveneens.
2.8 Indien de Cliënt en ArtOlive overeenkomen dat de Cliënt nog andere diensten van ArtOlive zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.

Artikel 3 Prijzen/ tarieven en betaling
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzend,- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen (voor bestellingen onder 1000 EUR, voor werken zwaarder dan 10 kilogram, breekbare werken zoals ingelijst in glas, of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1 meter kan een toeslag gelden of een andere werkwijze gevolgd worden).
3.2 Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is ArtOlive gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de Cliënt in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
3.4 Indien de Cliënt ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft ArtOlive het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Cliënt in rekening te brengen. De Cliënt is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.5 Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is ArtOlive gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de Cliënt zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van ArtOlive te weigeren.

Artikel 4 Levering/ leveringstermijnen
4.1 Leveringen vinden plaats op basis van tarieven van externe koeriers, binnen Nederland, tenzij op de website van ArtOlive anders is aangegeven (er kunnen toeslagen worden berekend naar de Waddeneilanden, Zeeuws Vlaanderen, het buitenland, werken zwaarder dan 10 kilogram, breekbare werken zoals ingelijst in glas, of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1 meter).
4.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging (voor bedrijven), tenzij op de website van ArtOlive anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de Cliënt en ArtOlive.
4.4 Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de Cliënt de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via fax of e-mail. Maakt de Cliënt van dat recht gebruik dan verplicht ArtOlive zich het reeds door de Cliënt betaalde bedrag aan de Cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.
4.5 In het algemeen zullen werken van verschillende kunstenaars in verschillende zendingen afgeleverd worden. Ook kan het voorkomen dat werken van een zelfde kunstenaar in meerdere zendingen gebracht worden.
4.6 Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan ArtOlive gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.
4.7 Aflevering is bij de 1e drempel van de woning van de Cliënt, bij hoogbouw bij de hoofdingang.

Artikel 5 Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden
5.1 ArtOlive is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 Uitleen van kunstwerken (NB: alleen voor bedrijven!)
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de uitleenperiode van een kunstwerk 6 maanden.
6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de Cliënt gedurende de uitleenperiode het recht de kunstwerken te kopen met een korting ter hoogte van de betaalde uitleenvergoeding van de laatste 6 maanden (excl. btw).
6.2 De kunstwerken worden door ArtOlive alleen uitgeleend nadat de Cliënt kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden.
6.3 De Cliënt dient zorgvuldig met de kunstwerken om te gaan tijdens de uitleenperiode. De kunstwerken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht, alsmede via een deugdelijk ophangsysteem te worden bevestigd.
6.4 Het is verboden de kunstwerken te (doen) reproduceren, elders ten toon te stellen of aan derden in huur c.q. bruikleen te geven
6.5 De Cliënt is verplicht bij beschadiging, vermissing of het verloren gaan van kunstwerken ArtOlive hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren. De Cliënt is aansprakelijk voor alle schade aan het werk ontstaan in de periode aanvangende op het moment dat de Cliënt het werk in ontvangst heeft genomen en eindigend op het moment dat het werk is opgehaald voor retourzending.
6.6 Voor de afloop van de uitleenperiode neemt ArtOlive contact op met de Cliënt. Als het werk niet aangekocht wordt door Cliënt maakt ArtOlive een afspraak om het kunstwerk op te komen halen. Indien de Cliënt aan het einde van de uitleenperiode het kunstwerk niet kan retourneren (b.v. door vakantie) dient hij minimaal twee weken voor de aanvang van de periode van verhinderd zijn contact op te nemen met ArtOlive. Indien de Cliënt het werk niet tijdig retourneert zal ArtOlive het werk als gekocht beschouwen en is ArtOlive gerechtigd tot het vorderen van de volledige waarde van het werk, zoals aangegeven op de orderbevestiging/factuur.
6.7 Voordat het kunstwerk geretourneerd wordt dient de Cliënt te controleren of dit nog in goede staat is. Als dit niet het geval is dient de Cliënt contact op te nemen met ArtOlive. De Cliënt dient de werken adequaat te verpakken voor het vervoer en draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. De Cliënt dient de werken adequaat te verpakken, kwalitatief tenminste gelijk aan de manier waarop het kunstwerk was verpakt toen het werd aangeleverd. Voor vragen omtrent de verpakking dient de Cliënt contact op te nemen met ArtOlive.

Artikel 7 Verkoop van kunstwerken
7.1 Nadat de Cliënt het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Cliënt de bevoegdheid om binnen tien (10) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met ArtOlive te ontbinden. De Cliënt hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.2 Indien de Cliënt de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan ArtOlive te melden. De Cliënt dient het kunstwerk - na overleg met ArtOlive - te sturen naar een door ArtOlive vastgesteld retouradres. De Cliënt is in dit geval een bijdrage van 35,- euro in de gemaakte transportkosten verschuldigd.
7.3 Indien de Cliënt reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Cliënt de overeenkomst met ArtOlive ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal ArtOlive deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat ArtOlive het door de Cliënt geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Cliënt terugbetalen.
7.4 ArtOlive behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Cliënt (anders dan die van ArtOlive of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. ArtOlive heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verreken met het door de Cliënt gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
7.5 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ArtOlive schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal ArtOlive de Cliënt hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. ArtOlive heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.
7.6 ArtOlive geeft op de via haar verkochte kunstwerken geen garantie. Voor klachten over een kunstwerk zal ArtOlive de Cliënt doorverwijzen naar de desbetreffende kunstaanbieder en de Cliënt hiertoe de adresgegevens van de kunstaanbieder verschaffen.

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 De Cliënt dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door ArtOlive geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 ArtOlive garandeert niet dat de aan de Cliënt geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door ArtOlive geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 9 Bestellingen/ communicatie
9.1 ArtOlive is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en ArtOlive, dan wel tussen ArtOlive en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en ArtOlive.

Artikel 10 Klachten
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door ArtOlive serieus in behandeling worden genomen
10.2 De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Support van ArtOlive (zie daarvoor nader in artikel 12 van deze voorwaarden)
10.3 ArtOlive zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. ArtOlive zal de Cliënt hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.
11.2 Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van ArtOlive. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van ArtOlive. De verwerking van de gegevens van de Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
11.3 De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door ArtOlive over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van ArtOlive. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 12 Afdeling Support van ArtOlive
12.1 Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met de Helpdesk van ArtOlive, Tussen de Bogen 52, 1013 JB Amsterdam, e-mail: info@artolive.nl
12.2 ArtOlive is het handelsmerk van ArtOlive.com, ingeschreven onder nummer 34133846 bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam.

Artikel 13 Diversen
13.1 Indien de Cliënt aan ArtOlive schriftelijk opgave doet van een adres, is ArtOlive gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de Cliënt ArtOlive een nieuw adres heeft doorgegeven.
13.2 Indien door ArtOlive gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ArtOlive deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
13.3 ArtOlive is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de Cliënt gebruik te maken van derden.

Artikel 14 Toepasselijke recht en geschillenregeling
14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ArtOlive is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen tussen ArtOlive en de Cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.

KvK Amsterdam 34133846
BTW-nummer NL808846267B01
ABN AMRO 56.92.79.526